کسب رتبه یک توانگری شرکت بیمه "ما" از بیمه مرکزی ج.ا.ا
دوشنبه 26 فروردين 1398 - 13:08:21
به گزارش اخبار مالی، بر اساس گزارش اعلام شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  شرکت های بیمه ای  در سطح یک توانگری، وضعیت مطلوب دارند و می توانند از عهده ایفای تعهدات خود در قابل بیمه گذاران برآیند.

بر اساس این گزارش، شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند نسبت توانگری آنها برابر 100 درصد و بیشتر است؛ این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.

گفتنی است جدول توانگری مالی شرکت های بیمه بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته این شرکت هاست.

http://ifnn.ir/fa/News/7859/کسب-رتبه-یک-توانگری-شرکت-بیمه-ما-از-بیمه-مرکزی-جاا
بستن   چاپ